Nr. 5/19: Delkostnadsnøkkelen for grunnskole og norm for lærertetthet

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
ISBN 978-82-8150-173-7 / ISSN 1504-5226

Dette prosjektet omhandler kommunenes inntektssystem og delkostnadsnøkkelen for grunnskole spesielt, og er gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).Hovedformålet med prosjektet har vært å vurdere om delkostnadsnøkkelen for grunnskole børendres for å ta hensyn til innføring av ny lærernorm, og hvilke endringer som eventuelt bør foretas. Den aktuelle og innførte lærertetthetsnormen er en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning, i praksis målt ved gruppestørrelse 2, og skal gjelde fra høsten 2018. Mange skoler oppfylte ikke denne normen ved innføring.

For årene 2018 og 2019 mottar kommunene øremerkede midler som skal finansiere ordningen. Oppdragsgiver ønsker imidlertid at midlene skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene og fordeles etter kostnadsnøkkelen for grunnskole på sikt. Dette følger naturlig ettersom det ikke vil være optimalt å basere en langsiktig øremerking på skolenes og kommunens prioriteringer langt tilbake i tid.