Barn og unges medvirkning i spesialiserte hjelpetiltak. En kvalitativ studie av PMTO, MST og FFT

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-710-7 (web)

I denne studien er hovedformålet å fremskaffe kunnskap om barn og unges deltakelse og medvirkning i barnevernstiltakene Parent Management Training - Oregon (PMTO), Multisystemisk Terapi (MST) og Funksjonell Familieterapi (FFT), samt studere virkning av Multisystemisk Terapi – Family Integrated Transition (MST-FIT). Per i dag foreligger det lite forskning på spesialiserte hjelpetiltak hvor barn og unge involveres som informanter, og hvor man ser nærmere på deres erfaringer og oppfatninger av involvering og aktiv deltakelse i tiltakene, samt hvilken betydning medvirkning eventuelt kan ha for den opplevde virkningen av tiltakene. I denne rapporten presenteres hovedfunn fra delprosjekt 2, som er gjennomført som en kvalitativ intervjustudie, hvor vi har rettet oppmerksomhet nettopp på barn og unges medvirkning i de spesialiserte statlige hjelpetiltakene PMTO , MST og FFT.

For å få dypere innsikt i deres muligheter til medvirkning i tiltakene og også kunne ivareta mulige variasjoner av perspektiver, har vi intervjuet både barn, unge og foreldre/foresatte som har mottatt tiltakene og barnevernsansatte og terapeuter som tilbyr, iverksetter og utøver tiltakene. Det er utviklet mange forskjellige tilnærminger, modeller og definisjoner på medvirkning, deltagelse og involvering av barn og unge. Mulighetene til å medvirke vil være påvirket av asymmetriske maktforhold. I en barnevernkontekst er det viktig å erkjenne de asymmetriske maktrelasjonene mellom ansatte, foreldre og barn og unge. Disse er av betydning både i relasjon og samhandling mellom barnevernansatte og foreldre som er i kontakt med tjenesten, samt mellom voksne og barn.