Asylsøkerbarns rett til skole: Kartlegging av skoletilbudet til asylsøkerbarn

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-7570-183-9
Denne undersøkelsen er først og fremst rettet mot å gi et overblikk av hva slags skoletilbud asylsøkerbarn i skolepliktig alder får i Norge. Undersøkelsen fokuserer på fire overordnede forskningsspørsmål: Hvordan integreres asylsøkerbarn i norsk grunnskole; Får asylsøkerbarn utdanning av likt omfang som øvrige elever i skolen; På hvilken måte tilpasser skolene sitt tilbud til asylsøkerbarn; Hva oppleves som svakheter ved skoletilbudet til asylsøkerbarn? Undersøkelsen baserer seg i hovedsak på to kategorier informanter: ansatte i skolen og ansatte ved asylmottak. Vi har gjennomført en undersøkelse blant ansatte i 36 ordinære statlige mottak, og ved 29 skoler. Vi har i tillegg foretatt 30 kvalitative intervjuer i løpet av denne undersøkelsen. Vi har blant annet intervjuet skoleledere, lærere, morsmålslærere, ansatte i Utlendingsdirektoratet, ansatte i fylker og kommuner. Denne undersøkelsen har på den ene siden vist at asylsøkerbarn i skolepliktig alder ikke venter lenge på å få plass i skolen. Asylmottakene og skolene er effektive og raske når det gjelder innmeldingsrutiner, og asylsøkerbarna får plass på skolen få uker etter ankomst i ordinære mottak. Asylsøkerbarn får som regel utdanning av likt omfang, når det gjelder antall timer og fag, som andre barna. Det store flertallet får tilpasset norskundervisning. På den andre siden ser det ut til at skoletilbudet har et forbedringspotensial. Dette gjelder først og fremst i forhold til bedre integrering av asylsøkerbarn i skolen og tilpasning av tilbudet til barnas behov. Her er det et særlig behov for å styrke den helhetlige språkopplæringen, inklusive morsmålsopplæringen og tospråklig opplæring. Altfor få skoler gir slik undervisning til asylsøkerbarn. De som får det til gir altfor få timer og ikke til alle språkgruppene, samtidig som kvaliteten på denne undervisningen ofte ikke er god nok.