Analyser av indekser på skoleporten 2019 : Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og Vg 1

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-610-0
Gjennom Elevundersøkelsen får elever i grunnskolen og videregående opplæring anledning til å si sin mening om forhold som er viktig for trivsel og læring på skolen. Undersøkelsen er et viktig verktøy for videreutvikling og kvalitetssikring av læringsmiljøet ved den enkelte skole og inngår som en sentral del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til Vg3 skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen. Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for Vg1. Det er frivillig for øvrige trinn. Det er Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for gjennomførelsen og utformingen av Elevundersøkelsen. NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analyser og rapportering. Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert iSkoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2019. Rapporten er bygd opp på samme struktur som tidligere års rapporter.