Avsluttet prosjekt

SoLic - Sosial lisens i akvakultur

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.01.2019 - 01.07.2022
Avdeling
Studio Apertura

​SoLic – Sosiale lisenser i akvakultur prosjektet vil undersøke betingelser, mekanismer og konsekvenser av sosial lisens i akvakultursektoren. En sosial lisens forstås som forventninger og krav som gjelder for en sektor og hvordan publikum oppfatter at deres forventninger blir oppfylt. Å oppnå og opprettholde en sosial lisens for akvakultur er en toveisprosess hvor samfunnets kunnskap om og forståelse for akvakulturindustrien må styrkes, mens næringen må erkjenne sitt samfunnsansvar og være i dialog med samfunnet om hvordan de påvirker samfunnet, inklusiv miljøet.

I prosjektet vil forskerne undersøke betingelser og konsekvenser av sosial lisens på tre ulike nivåer: makro, meso og mikro. Prosjektet vil trekke på relevant faglig litteratur om sosiale lisenser i akvakultur og andre sektorer. Det vil gjennomføres en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt og regionalt nivå, analyser av svært synlige medialiserte hendelser, dybdegående casestudier på lokalt nivå i Norge, samt sammenlignende casestudier fra utlandet (Tasmania og Island som er rimelige nye land innen oppdrett av laks). Den kvantitative undersøkelsen på makronivå vil fokusere på nordmenns oppfatning av akvakultur næringen, og deres tillit/manglende tillit til både industri og offentlig regulering. På meso nivå vil vi undersøke hvordan og i hvilken grad bestemte medialiserte hendelser påvirker sosial aksept og tillit til bransjen. På mikronivå vil vi studere lokal sosial lisens, økonomiske ringvirkninger og gjennomføre casestudier vedrørende kapitalinntekter og reinvestering.

Resultatene i prosjektet vil presenteres til både bransjen og interessenter som grunnlag for en dialog om hvordan akvakultur industrien kan bli bedre på å gå i dialog med samfunnet lokalt og nasjonalt. SoLic vil samle en tverrfaglig gruppe bestående av nasjonale og internasjonale eksperter for dette arbeidet, og prosjektmedlemmene vil aktivt publisere og delta i diskusjoner med interessenter både i Norge og utlandet.​