Pågående prosjekt

Post-Consumption Citizenship: Conditions for and practices of engagement in sustainable well-being

Bidragsytere
 • Berit Therese Nilsen
  Prosjektleder
 • Lucia Liste
  Prosjektdeltager
 • Martin Inge Standal
  Prosjektdeltager
 • Patric Wallin
  NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Gisle Solbu
  NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
 • Tomas Moe Skjølsvold
  NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.02.2024 - 01.02.2027
Avdeling
Studio Apertura
Prosjektets økonomiske ramme
kr 6 000 000,-

English: The downsides of growth and decades of resource depletion is showing more and more in today's society. Growth is however deeply embedded in capitalist societies steered by market liberalism. Excessive consumption has previously been associated with growth and prosperity. Now, an increasing number of people and communities are looking elsewhere to increase their quality of life and wellbeing at home, work, or in their spare time. These types of initiatives are the ones Post CC wants to investigate more closely.

Through case studies, media, and literature analysis, in addition to more exploratory methods, Post CC will look for what motivates actors and characterise both new and more long-established practices and initiatives that enables ways of living with lower consumption and increased well-being. Or in other words, what enables post consumption citizenship in neighbourhoods, workplaces, and leisure arenas. The research in the project is based on close dialogue, where people's experiences, behaviour, associations, opinions, and attitudes to reduced consumption and wellbeing is investigated.

In addition to a range of qualitative methods, surveys will be conducted at several points in time from the same group of people to identify potential changes in behaviour and opinions. Post CC wants to uncover the kind of resources and infrastructure necessary to support practices of lower consumption. Post CC will communicate and disseminate this knowledge to different groups in society, targeting diverse genders, ethnicities, age groups, and people of various socioeconomic status in addition to policy makers, and the academic community, to spread ideas, knowledge and actions supporting Post Consumption Citizenship on all arenas in life.

Norsk: Vekst og ukritisk bruk av ressurser har en bakside som viser seg mer og mer i dagens samfunn. Vekst er imidlertid dypt forankret i samfunn styrt av kapitalistiske og markedsliberalistiske idealer, og er vanskelig å utfordre. Mens et høyt forbruk frem til nå har vært forbundet med nettopp vekst og velstand, så ser nå et økende antall mennesker og lokalsamfunn seg om etter alternativer til vekst for å øke egen livskvalitet og trivsel hjemme, på jobb eller på fritiden. Det er disse alternative praksiser og initiativer Post CC ønsker å undersøke nærmere blant annet gjennom en medie- og litteraturanalyse.

I tillegg vil vi gjennomføre casestudier, og se på hva som motiverer og kjennetegner både nye og etablerte initiativ som gjør det mulig å leve med lavere forbruk – i nabolag, arbeidsplasser, og på ulike typer fritidsarenaer for å identifisere det vi kaller Post Consumption Citizenship. Forskningen i prosjektet er basert på tett dialog og eksperimentering med en rekke metoder for å forstå folks erfaringer, atferd, assosiasjoner, meninger og holdninger til redusert forbruk og trivsel bedre. En spørreundersøkelse vil gjennomføres med samme gruppe mennesker i flere omganger for å avdekke eventuelle endringer i atferd og meninger.

Gjennom ulike metoder vil Post CC etablere et kunnskapsgrunnlag for å forstå hva slags ressurser og infrastruktur som er nødvendig for å støtte slike endringer. Resultatene fra forskningen vil Post CC publisere og formidle til grupper i samfunnet, rettet mot ulike kjønn, etnisiteter, aldersgrupper og personer med ulik sosioøkonomisk status i tillegg til beslutningstakere og forskningsmiljøer. Gjennom dette ønsker vi å spre ideer, kunnskap og handlinger som støtter denne type medborgerskap på alle arenaer i livet.