Avsluttet prosjekt

Globale idealer og lokale realiteter - fundamentet for bærekraft (SUSTAIN-FISH)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NFR Havbruksprogrammet
Periode
01.06.2016 - 01.09.2019
Avdeling
Studio Apertura
Her er noen av forskerne i SustainFish. Fotograf: Klaudia Hernandez. Mål: Formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftsindikatorer ved å se på de eksisterende standarder, indikatorer og reguleringer som finnes per i dag, hva som mangler, overlapper eller konkurrerer, og deretter i hvilken grad og hvordan disse er implementert i oppdrettsselskaper i tre ulike land; Norge, Chile og Skottland. Prosjektet vil gjennomføre en komparativ internasjonal studie og analysene vil resultere i nye/forbedrede indikatorer for bærekraft i havbruksnæringen. Sammendrag: I havbruksnæringen er bærekraft et sentralt mål, men det er manglende enighet om hva bærekraft er og hvordan dette skal oppnås. Utvikling av robuste indikatorer for bærekraft er en omfattende og tverrfaglig oppgave. SUSTAIN-FISH vil utvikle indikatorer for bærekraft ved å gjennomføre en kartlegging av eksisterende indikatorer og standarder, studere hvordan og hvorfor disse er implementert i havbruksnæringen i Norge, Chile og Skottland, samt sammenstille resultatene til en internasjonal komparativ analyse av eksisterende indikatorers betydning, overlapp og mangler. Resultatene vil være til nytte for både myndigheter og næringsaktører. Prosjektet skal kartlegge eksisterende standarder og indikatorer for bærekraft i havbruksnæringen globalt, nasjonalt og på bedriftsnivå. De tre grunnpilarene, eller dimensjonene, av bærekraft (miljømessig, økonomisk og sosial) vil være utgangspunktet og prosjektet vil med fokus på dette studere internasjonale, nasjonale og lokale standarder og indikatorer tilknyttet havbruksnæringen og dens regulering (AP 1). Gjennom intervjuer og spørreskjema vil SUSTAIN-FISH se hvordan næringsaktører i Norge, Chile og Skottland implementerer og oppfatter eksisterende standarder og indikatorer (AP 2). Den tredje arbeidspakken (AP 3) vil bygge på de to foregående og vil analysere hvordan ulike institusjonelle kontekster påvirker aktørenes kapasitet til å følge reguleringer og standarder. Og hvilken effekt dette til sist har konkurranse og oppnåelse av bærekraft. Den siste arbeidspakken (AP 4) vil gjennom et grundig analytisk arbeid og ved å samarbeide med referansegruppen i prosjektet, samt en rekke eksperter og andre aktører vurdere (1) hvorvidt eksisterende indikatorer er komplementære eller motstridende/konkurrerende, (2) om og hvordan disse møter behovene til havbruksnæringen og dens forvaltning, og (3) hvilke aspekter ved bærekraft som mangler (gaps) i det eksisterende bærekraftregimet.