Avsluttet prosjekt

DEVELOP - Development licenses as a driver for innovation in fish farming – Effects on technology, industry and regulation

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
05.01.2020 - 30.12.2023
Avdeling
Studio Apertura

Den norske havbruksnæringen har miljøutfordringer, særlig knyttet til lus og rømming. Med mål teknologiutvikling som kan løse disse utfordringene, opprettet myndighetene ordningen med utviklingstillatelser i 2015. Ordningen var midlertidig, og disse særtillatelsene for lakseoppdrett skulle tildeles konsept som bidro til betydelig innovasjon. Fiskeridirektoratet mottok i alt 104 søknader. Per mai 2020 har 18 av søknadene fått tilsagn, 82 avslag og fire skal avklares.

Mål for prosjektet
Målet med prosjektet DEVELOP (Development licenses as a driver for innovation in fish farming Effects on technology, industry and regulation) er å studere effekter av utviklingstillatelsene. Dette vil gi kunnskap om virkningene av utviklingstillatelser som en strategi for innovasjon i havbruksnæringen, og bidra til en kunnskapsbasert forvaltning.

Effekter på fem områder skal studeres:

  1. Teknologiutvikling og produksjon (personsikkerhet, miljø, fiskevelferd og økt produksjon)
  2. Aktører som deltar i teknologiutvikling og innovasjon
  3. Eierskap og overføring av kunnskap
  4. Industristruktur
  5. Myndighetsregulering

Mulige effekter av utviklingstillatelser og teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv skal også undersøkes i samarbeid med eksperter fra ulike land.

Metoder som skal benyttes i dette arbeidet inkluderer analyser av søknader om utviklingstillatelser, intervju og arbeidsmøter med næringsaktører og myndigheter.

Finansiering og samarbeidspartnere
Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (2020-2023) og ledes av SINTEF Ocean. NTNU Samfunnsforskning, NORCE og Universitetet i Tromsø er forskningspartnere. Representanter fra havbruksnæringen, leverandørnæringen og myndigheter vil delta i en referansegruppe for å sikre relevans og dialog med målgruppene.