– De var på jakt etter en økonom, og pekte på meg

Regjeringen har satt sammen et offentlig utvalg som skal evaluere ordningene med forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Senter for økonomisk forsknings (SØF) Lars-Erik Borge er med for å se på finansieringen for disse ordningene.

De 16 utvalgsmedlemmene skal også utrede ivaretakelsen av domfelte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming.

Utvalget ledes av fagdirektør Anne Cathrine Frøstrup i Domstolsadministrasjonen.

Det er ellers satt sammen av personer med erfaring innen relevante sektorer og fagområder som jus, kriminalomsorg, helsetjenester og barnevern. Det deltar også representanter for ansatte i fengsler og pårørende. Og samfunnsøkonom Lars-Erik Borge.

– De var på jakt etter en økonom, og pekte på meg. Jeg skal se på finansieringen for disse ordningene. Det er et spennende arbeid på et felt jeg ikke har så mye erfaring med fra før, og gleder meg til å sette i gang, sier Lars-Erik Borge.

Lang erfaring med utvalgsarbeid

Lars-Erik Borge er forskningssjef ved Senter for økonomisk forskning (SØF) og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.

Lars-Erik har lang erfaring som prosjektleder, hovedsakelig med finansiering fra Norges forskningsråd og offentlig forvaltning. Tematisk handler de fleste prosjektene om offentlig og kommunal økonomi, utdanningsøkonomi og skatt.

Han har publisert en rekke arbeider, både nasjonalt og internasjonalt, innenfor disse fagområdene.

Borge har vært involvert i flere offentlige utredninger. Han har blant annet ledet utvalg om differensiert el-avgift, inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner og grønn skattekommisjon.

Skal levere rapport innen 1. september neste år

Utvalget skal møtes én gang i måneden og skal starte arbeidet så snart som mulig. Innen 1. september 2024 skal de levere sin rapport.

I tillegg til å evaluere ordningene med forvaring, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg, skal utvalget utrede hvordan innsattes helse, særlig med vekt på alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming, best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring og ved tilbakeføring til samfunnet.

Utvalget skal også evaluere ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse av forvaringsdømte til plassering i institusjon eller kommunal boenhet. Utvalget skal særlig se på hvordan kvinner og barn og unge under 24 år bør ivaretas.

Utvalgets mandat er utformet av Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Du kan lese Justis- og beredskapsdepartementets pressemelding, inkludert navn på alle utvalgsmedlemmer og hele mandatet her.

Nøkkelpersoner