Rapport viser at lærlinger med utradisjonelle utdanningsvalg er godt fornøyde med valget de har tatt

Det er mer utradisjonelt for mange at de har valgt nettopp en yrkesfaglig retning isteden for studiespesialisering, enn at det er et utradisjonelt valg basert på kjønn, viser en ny NTNU Samfunnsforskning-rapport.

For noen representerer valg av yrkesfag et brudd med forventinger. Fra foreldre, venner og også fra skolen. Noen forteller om uttalt skepsis fra foreldre, men også rådgivere som har forsøkt å lede de unge inn på utdanningsvalg som gir studiespesialisering i stedet for yrkesfag.

Lærlingene selv er derimot jevnt over godt fornøyd med valget de har tatt, med marginale forskjeller mellom de som har tatt utradisjonelt versus tradisjonelt valg med tanke på kjønn, viser en ny rapport fra NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Det er forsker Christian Wendelborg som har vært prosjektleder for studien, med Ingunn Dahler Hybertsen og Trond Buland som medforfattere av rapporten. Alle tre er en del av NTNU Samfunnsforsknings avdeling Mangfold og inkludering.

Buland har gjennomført intervjuene og har sammen med Hybertsen hatt ansvar for de kvalitative analysene i rapporten, mens Wendelborg har jobbet med de kvantitative analysene av data fra Lærlingundersøkelsen og Elevundersøkelsen.

Du kan også lese mer om rapporten på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Funnene i rapporten kan tyde på at det heller er utdanningsprogrammet som har innvirkning på om lærlingene er fornøyd med valget sitt, enn både kjønn og det faktum at valget er utradisjonelt.

Hva er utradisjonelle valg?

Valg av utdanning og yrke er fortsatt i stor grad kjønnstradisjonelt i Norge, med et klart skille mellom typiske kvinneyrker og typiske mannsyrker.

Norge har et av verdens mest kjønnssegregerte arbeidsmarkeder, der to tredjedeler av kjønnssegregeringen på tvers av yrker og bransjer kan forklares ut fra kjønnsdelte utdanningsvalg.

I underkant av 40 prosent av elevene går på utdanningsprogram som er kategorisert som yrkesfag, og på disse programmene er om lag 60 prosent av elevene gutter. Innen enkelte av yrkesfagene er rundt 90 prosent av elevene enten gutter eller jenter.

Over 60 prosent av elevene går på relativt kjønnsjevne utdanningsprogram som gir studiespesialisering, men jentene er i flertall på de fleste av disse utdanningsprogrammene.

Denne fordelingen har vært relativt stabil de siste årene, men med en tilsynelatende tendens til at flere søker til yrkesfag. (Kilde: Utdanningsdirektoraret)

Lærlingene blir godt mottatt og trives, men....

Det rapporteres om god trivsel på arbeidsplassen. Lærlingene liker arbeidsoppgavene og gleder seg til å gå på jobb. De trives også jevnt over med sine kolleger og kunder, leverandører eller pasienter.

Noen forteller om utfordringer som kan relateres til oppmerksomhet for sitt utradisjonelle valg, med eksempler fra begge kjønn.

Elevene vi har snakket med forteller om lite forekomst av situasjoner de vil betegne som mobbing eller åpen motstand. Et unntak her er at noen jenter forteller om negativ oppmerksomhet fra kunder som er relatert til kjønn. Det kan gå på enkelte kunder tror at jenter ikke er like flinke som gutter på en byggeplass eller lignende. Dårlig tilpasset arbeidstøy og garderober oppleves likevel som en større utfordring for flere.

..både gutter og jenter opplever uønsket oppmerksomhet

Både gutter og jenter har opplevd mobbing, men det er flest jenter som har gjort utradisjonelle valg som svarer at de er mobbet.

Jenter som har tatt utradisjonelle utdanningsvalg oppgir i klart større grad enn gutter at de er blitt mobbet to til tre ganger på arbeidsplassen de siste månedene.

Gutter som har tatt utradisjonelle valg sier at de i lavere grad mobbes. Verken gutter eller jenter som har tatt utradisjonelle utdanningsvalg sier at de er blitt mobbet av kunder, leverandører, pasienter eller andre lærlinger.

Og for 28 prosent av jentene er denne oppmerksomheten av seksuell art

Det er en klart større andel jenter enn gutter som oppgir at de er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Og det er særlig jenter som har tatt utradisjonelle utdanningsvalg som er blitt utsatt for det: 28 prosent av jenter som har tatt et utradisjonelt valg svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

NTNU Samfunnsforsknings rapport viser dessuten at det også er en større andel gutter som har gjort utradisjonelle utdanningsvalg som er blitt utsatt «en sjelden gang» for uønsket seksuell oppmerksomhet enn gutter som har tatt tradisjonelle valg.

Prosjektleder

Medforfattere