Elever på 7. trinn scorer dårligere på 12 indikatorer som trivsel, mestring og motivasjon

Det er Utdanningsdirektoratet som gjennomfører undersøkelsen, mens det er NTNU Samfunnsforskning som er ansvarlig for analysen og rapporteringen. Og tendensen er klar: Norske skoleelever trives, men elever på 7. trinn scorer litt dårligere på samtlige 12 læringsmiljøindikatorer som trivsel, mestring og motivasjon. Tallene gjelder for skoleåret 2021/2022.

Dette er de 12 indeksene: trivsel, støtte fra lærerne, støtte hjemmefra, faglig utfordring, vurdering for læring, læringskultur, mestring, motivasjon, elevdemokrati og medvirkning, felles regler, utdanning og yrkesveiledning, mobbing på skolen.

Det er på disse 12 læringsmiljøindeksene elever på 7. trinn scorer scorer dårligere enn forrige gang Elevundersøkelsen ble gjennomført, i skoleåret 2020/2021.

Selv om de fleste elever skårer høyt på læringsmiljøindeksene, er det for elever på 7. trinn en nedgang på samtlige læringsmiljøindekser. Det er særlig synlig for motivasjon.

Dette kan ses på som del av nedadgående trend når man ser resultatene over tid, mener prosjektleder for analysen av undersøkelsen, NTNU Samfunnsforskning-forsker Christian Wendelborg.

- Tidligere vurderte elever i barneskolen læringsmiljøet mye bedre enn ungdomsskoleelevene, mens de i dag svarer mer som elever gjør i ungdomskolen. Vi vet ikke helt hvorfor, men det kan være at de eksponeres for inntrykk på samme måte som eldre elever, slik som TikTok, YouTube og andre sosiale medier, sier Christian Wendelborg om funnene.

- Ungdomstiden kommer tidligere og det kan gjenspeiles i skolen, sier han.

Forskerne har ikke sett den samme trenden for 10. trinn og vg1. Det er ved disse tre trinnene at det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen hver høst.

Her er noen hovedfunn i rapporten:

  • Elevene skårer jevnt over høyt på flertallet av læringsmiljøindeksene.
  • For 7. trinn er det en reduksjon av samtlige læringsmiljøindeksene.
  • Arbeid med skoleledelse og felles regler har betydning for godt læringsmiljø og motivasjon
  • Felles regler og lærertetthet har klar innvirkning på forekomst av mobbing

Du kan lese mer om Elevundersøkelsen 2021 på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres av NTNU Samfunnsforskning og publiseres i flere ulike rapporter hvert år. Dette er hovedrapporten. Tidligere i år ga vi ut en særskilt rapport om mobbing.

Foto: COLOURBOX

- Ungdomstiden kommer tidligere og det kan gjenspeiles i skolen

Christian Wendelborg, forsker og prosjektleder

Prosjektleder