– Foreldre til barn og unge med sammensatte behov får ikke den hjelpen de har krav på

NTNU Samfunnsforskning har en lang tradisjon med å forske på tjenestene til barn og unge med sammensatte behov - og foreldre som står midt i det som kan oppfattes som en mur av søknadsprosesser og andre hindre.

I et nytt forskningsprosjekt skal vi se på denne gruppen nok en gang, i forskning som strekker seg til 2027. Bakgrunnen er at Stortinget i 2021 vedtok endringer i 14 lover som regulerer ulike velferdstjenester.

Formålet med disse lovendringene er å sikre bedre tjenester til barn og unge som har behov for hjelp fra flere ulike instanser samtidig, som for eksempel kan være barnevernet, den spesialpedagogiske tjenesten i skolen eller behov for tilrettelegging på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer.

Lovendringene trådte i kraft i august 2022. NTNU Samfunnsforsknings oppdrag er å evaluere disse lovendringene.

Fører endringene av lovene til ny praksis?

Og fører denne praksisen til bedre liv for barn, unge og foreldrene i denne gruppen?


Med andre ord: Får familiene en enklere hverdag? Opplever de mer helhetlige og samordnede tjenester, sånn at de slipper å sende ti søknader for én enkelt utfordring?

Første delrapport er en tilstandsrapport, ikke evaluering

Nå er første delrapport publisert. Den er laget med Jan Tøssebro (bildet) som prosjektleder. Han har Berit Berg, Rebekka Bruteig, Joakim Caspersen, Ingrid Holmedahl Hermstad og Christian Wendelborg med seg på laget.

Du kan lese rapporten her, eller nederst i saken.

Rapporten er basert på data som forelå trekvart år etter at lovendringene trådte i kraft, i mai 2023.

Den presenterer derfor ikke noen evaluering, men en tilstandsrapport: Hvordan lovendringene blir mottatt i de instansene som skal iverksette endringene, ikke minst kommunene, og hvordan utgangspunktet så ut i starten av gjennomføringen av endringene, for familier, kommuner, ansatte og ledere i aktuelle tjenester. I senere rapporter vil dette utgangspunktet danne en slags «baseline» - et grunnlag for sammenligning med situasjonen etter at lovendringene har virket en stund.

– Veien til å få det tjenestetilbudet vi har i dag har vært unødvendig tung

– Foreldre til barn og unge med sammensatte behov får ikke den hjelpen de har krav på, sier prosjektleder Jan Tøssebro.

Dette på tross av at 60 prosent er rimelig tilfreds med de ulike tjenestene. Det er i samhandlingen mellom tjenestene det svikter, ifølge de foreløpige funnene.

– 72 prosent av de spurte foreldrene sier det stemmer i stor eller svært stor grad at «veien til å få det tjenestetilbudet vi har i dag har vært unødvendig tung», forteller Tøssebro.

Også kommunene støtter denne oppfatningen. Rutinene er på plass, men det kan skorte på praksisen, sier de. Lovendringer er en ting, ressurser og kapasitet er noe annet, og skaper utfordringer for kommunene.

Fire direktorat er oppdragsgiver

Undersøkelsene NTNU Samfunnsforskning gjør er både kvalitative studier i samarbeid med et lite antall kommuner og fire breddeundersøkelser. De fire er familieundersøkelsen, lederundersøkelsen, ansatteundersøkelsen og kommuneundersøkelsen.

Evalueringen NTNU Samfunnsforskning gjennomfører skjer på oppdrag fra fire direktorat: Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Prosjektleder