Vår analyse viser nedgang på alle læringsmiljøindekser

De fleste elever har et godt læringsmiljø. Samtidig viser årets Elevundersøkelse en markant økning i antall elever som opplever mobbing, ifølge NTNU Samfunnsforsknings analyse. Den negative utviklingen vi tidligere har sett på 7. trinn, er nå også synlig på 10. trinn og vg1.

Det er NTNU Samfunnsforsknings Christian Wendelborg og Beate W. Hygen som har foretatt analysene av Elevundersøkelsen for skoleåret 2022/23.

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres av NTNU Samfunnsforskning og publiseres i flere ulike rapporter hvert år. I tillegg til denne hovedrapporten er det tidligere i år levert en rapport som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen.

Begge rapportene kan lastes ned nederst i saken.

Godt læringsmiljø jevnt over, men negativ utvikling sprer seg

I sin nettsak, som du kan lese i sin helhet her, har Utdanningsdirektoratet listet opp hovedfunnene i rapporten:

  • Elevene skårer jevnt over høyt på de fleste læringsmiljøindeksene.
  • Samtidig er det en negativ utvikling av samtlige læringsmiljøindekser.
  • Resultatene viser en markant øking i elever som opplever mobbing. Analysene viser at de skoler som har hatt en positiv utvikling for læringsmiljøindeksene «faglig utfordring» og «læringskultur og mestring», har lavere andel elever som rapporter om mobbing.
  • Etterdønninger av pandemien og økt bruk av sosiale medier og gaming løftes fram som mulige medvirkende årsaker, men dette må undersøkes nærmere empirisk.

I all hovedsak har norske skoleelever et godt læringsmiljø. De opplever et læringsmiljø preget av trivsel, støtte fra lærer, at foreldre og foresatte støtter opp om skolen, at de får faglige utfordringer, og at de voksne er samkjørte med tanke på reaksjoner på brudd og ordensregler («felles regler»).

Læringsmiljøindikatorene elevene skårer dårligst på er «motivasjon», «vurdering for læring», og «elevdemokrati og medvirkning».

På 7. trinn, 10. trinn og vg1 er det en nedgang på nesten samtlige læringsmiljøindekser. Dette er en utvikling forskerne har sett over noen år, da på 7. trinn, nå ser de også den samme utviklingen også på 10. trinn og vg1.

Forskerne vet ikke hva som er årsaken til denne nedgangen, men etterdønninger av pandemien og derfor økt bruk av digitale medier og gaming kan være en årsak.

Kommer med en egen rapport om utestenging i gaming

NTNU Samfunnsforskning har hatt ansvaret for analysen av Elevundersøkelsen siden 2011. Det er Utdanningsdirektoratet selv som gjennomfører undersøkelsene.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen. Den er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. For de øvrige trinnene er det frivillig å delta.

Svarene gir lærere og rektorer informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak. 460 272 elever svarte på undersøkelsen høsten 2022.

Forskerne vil senere i år publisere en rapport som undersøker hvordan utestenging og inkludering i spill og sosiale medier foregår og hvorvidt dette kan påvirke trivsel og tilhørighet i skolen. Hensikten er å bidra til mer kunnskap om mulige årsaker til de endringene i læringsmiljøet som denne rapporten viser til.

Foto: Colourbox

Prosjektleder

Prosjektdeltager