Vi arrangerte konferanse for lærere som jobber med minoritetsspråklige

– Konferansen bidro til å gi oss en anerkjennelse av at vi gjør noe bra, sier Solvor Åsebø, som er lektor ved Heimdal videregående skole i Trondheim.

– NTNU Samfunnsforsknings forskning på feltet bidrar til å sette dagsorden på noe vi står i daglig. Stemmen til elever, lærere og ledelse kommer frem sett med forskerbriller, og det er fint, sier lektor Solvor Åsebø ved Heimdal videregående skole.

Åsebø deltok på NTNU Samfunnsforsknings erfaringskonferanse for lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever 13. februar.

Konferansen ble ledet av NTNU Samfunnsforsknings Berit Berg (øverste bildet), som har lang forskererfaring på integreringsfeltet. Berg er dessuten prosjektleder for Finnut-prosjektet, som var utgangspunktet for konferansen på Dokkhuset.

Larvik var først ut i 2007

Heimdal videregående skole er sammen med Charlottenlund videregående skole en av to videregående skoler i Trondheim med opplæringstilbud i kombinasjonsklasser.

En kombinasjonsklasse er et tilbud til ungdom mellom 16 og 24 år med kort botid i Norge.

Her får nyankomne elever tilbud om tilrettelagt grunnskoleopplæring på en videregående skole sammen med jevnaldrende.

Navnet kombinasjonsklasse ble først brukt i 2007 da Larvik læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole innledet et samarbeid for å gi et samlet tilbud til to elevgrupper som hadde ulike rettigheter ifølge opplæringsloven.

(kilde: NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

Rapport om temaet i 2022

I Finnut-prosjektet er målgruppa ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen på.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, med Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier, NTNU Samfunnsforskning som forskningsansvarlig og Berit Berg som prosjektleder.

Konferansen på Dokkuset var en erfaringskonferanse med dette prosjektet som den store paraplyen, hvor lærere ved de to trondheimsskolene, rådgivere i Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune og Utdanningsforbundet i Trondheim var til stede. Det var også to elever ved Charlottenlund videregående skole i tillegg til en representant fra Utdanningsdirektoratet.

Under konferansen ble det også presentert funn fra rapporten MinoUng - Evaluering av forsøk med opplæringstilbud til minoritetsspråklig ungdom, publisert sent i 2022, etter en fire år lang prosjektperiode.

Her har Stina Svendsen vært prosjektleder.

Presenterte forskningsfunn: Forsker Stina Svendsen (til høyre) sammen med forskerkollega, prosjektleder og konferanseleder Berit Berg på Dokkhuset. Foto: Vegard Y. Smevoll

Her er noen av hovedtrekkene i rapporten:

  • Elevene er stort sett veldig fornøyde med å få et skoletilbud knyttet til videregående skoler, sammen med andre jevnaldrende

  • Forventningene til integrering er likevel ikke innfridd – dette krever i større grad overordnede strategier og helhetlig arbeid

  • Siden elevgruppa er svært sammensatt, er det behov for mer differensiering av undervisningen og det trengs økte ressurser for eksempel for å kunne dele opp i små grupper

  • Det er behov for økt grad av samarbeid på tvers av grunnskoleklassene og vgs; For eksempel gjennom hospitering for elevene eller bruk av lærere på tvers

  • Det trengs økte ressurser til Elevtjeneste/rådgivere og økt samarbeid med andre (offentlige) aktører – elevene har store behov for støtte ut over det faglige
Setter pris på anerkjennelsen: Lektor Solvor Åsebø ved Heimdal videregående skole mener erfaringskonferansen på Dokkhuset 13. februar bidrar til anerkjennelse for lærerne. Foto: Vegard Y. Smevoll

– Nyttig å utveksle erfaringer og ideer

Lektor Solvor Åsebø ved Heimdal videregående skole setter pris på å få delta i en slik konferanse i regi av NTNU Samfunnsforskning.

– Det er veldig nyttig å få utveksle erfaringer og ideer med de ansatte ved Charlottenlund. Da får vi litt mer perspektiv på veien videre for elevene våre. Konferansen bidrar dessuten til å gi oss en anerkjennelse av at vi gjør noe bra, sier Åsebø.

NTNU Samfunnsforskning-forsker Stina Svendsen synes det viktigste med konferansen var å få bekreftet at det de har funnet i sin forskning oppleves som relevant og gjenkjennbart for skolene.

– Det var også flott å få laget en felles arena der mange av de som jobber med kombinasjonsklassene fikk diskutere på tvers av skolene, og kunne dele erfaringer, sier hun.

Prosjektleder