Vi sprenger grenser

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-429-8
Satsningen Vi sprenger grenser springer ut av St. meld. nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap som har som anliggende å få det eksisterende utdanningstilbudet til barn og unge med utviklingshemming og sammensatte vansker til å fungere bedre. Det erkjennes at disse elevene har falt utenfor flere av satsningene på utdanningsområdet og at de har vært møtt med lave forventninger i skolen. Stortingsmeldingen lanserer tre strategier for å vise utfordringer og muligheter som ligger i utdanningssystemet. Målet er å sikre at barn, unge og voksne som har behov for spesiell oppfølging får hjelp til utvikling og læring. Den første strategien handler om å fange opp barna på et tidlig tidspunkt. Barnehager og skoler skal bli flinkere til å finne fram tid de aktuelle barna og sette inn tilpasset opplæring og tidlig innsats. Den andre strategien handler om å bygge team rundt læreren slik at læreren får støtte fra skoleledelsen, medarbeider og støttefunksjoner utenfor skolen. Den tredje strategien dreier seg om å utvikle samarbeid og samordning av tjenestene rundt barna og de unge og deres foreldre og foresatte. ​