Tidsbruken i bosettingsarbeidet - En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978‐82‐7570‐311‐6
Hovedformålet med prosjektet har vært å utrede årsakene til at asylsøkere som får opphold i Norge opplever stadig økende ventetid før de bosettes i en kommune. Gjennom intervjuer med involverte statlige instanser, casestudier i et utvalg kommuner og breddeundersøkelser i bosettingskommuner og ordinære asylmottak har vi ønsket å innhente et detaljert bilde av prosessen fra positivt vedtak gis til faktisk flytting til en kommune finner sted. Vi har hatt fokus på bosettingen i 2011 og 2012. Prosjektet ble gjennomført i perioden mai 2012 til januar 2013, hvor datainnsamlingen hovedsakelig fant sted i perioden august til november 2012.