Teknologi-antropologi-antologi : Om det å være menneske i den teknologiske tidsalder

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-579-0
Avdeling
Studio Apertura
Denne artikkelsamlingen er skrevet av første kull studenter i emnet Tek-nologiantropologi ved NTNU og gir varierte og interessante svar på spørs-målet over. Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i teknologiens an-tropologi med vekt på utforsking av konkrete teknologier i ulike kontekster, samt en antropologisk undersøkelse av teknologi som faglig begrepskompleks og kulturell kategori. Faget aktualiserer spørsmål om hvordan teknologi inn-går i grunnleggende størrelser som menneskelige relasjoner; menneskets for-ståelse av virkeligheten; samfunnets dypstrukturer, og videre hvordan tek-nologi gir nye drømmer om fremtiden. Studentene som skriver har hatt mye å si for utformingen av faget dette første semesteret. De har introdusert spørsmål som har formet retningen på forelesningene, og gjennom artiklene som presenteres her har de vært definerende for hvilke typer spørsmål og diskusjoner det har vært mulig å reise innenfor fagets rammer. Dybden på diskusjonene og refleksjonene som i denne samlingen har slik vært avgjørende for hvor dypt, for ikke å si høyt, faget har kunnet sikte.