Strukturert samhandling : Sykehusbygg : Organisering av samhandling i design og prosjektering : Erfaringer fra utbyggingen av St. Olavs hospital

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-464-9
Avdeling
Studio Apertura
​Den tradisjonelle organiseringen av design og engineering forutseter en sekvensiell-lineær produksjonslogikk og toppstyring. I den senere tid er det vokst frem en ny trend med økt vekt på samhandling; resiproke relasjoner mellom de prosjekterende, iterative prosesser og utflating av styringsstrukturen. Når en flater ut organisasjonsstrukturen mister en imidlertid den tradisjonelle faglig-logiske ordningslogikken i design og engineering. Det fører til redusert produksjonskontroll og prosjekteringsfeil. Den foreliggende rapporten viser hvordan en kan strukturere samhandlingen slik at den innovative kraften i de nye arbeidsmåtene blir videreutviklet, samtidig som produksjonskontrollen blir ivaretatt. Strukturert samhandling gjør det mulig å realisere potensialet i de nye arbeidsmåtene i design og engineering. Rapporten empiriske materiale stammer fra siste del av utbyggingen av St. Olavs hopital der samhandlingskonseptet VDC-ICE ble anvendt. En faglig utdyning av strukturert samhandling finnes i boken: Andersen, L (2016): "Organisering av komplekse prosesser. Vitenskapsteoretiske og filosofiske forutsetninger". Fagbokforlaget.