Sammen - Et integreringsprosjekt for ungdom

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-536-3
​Dette heftet handler om SAMMEN – et prosjekt som har som mål å gjøre det lettere for unge flyktninger og enslige mindreårige å bli kjent med jevnaldrende norske ungdommer. Prosjektet er kommet i stand på initiativ fra SOS-barnebyer og gjennomføres i nært samarbeid med kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger. Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omtales som et «ung-til-ung» prosjekt. Formålet er å etablere kontakt og skape vennskap på tvers av språklige, kulturelle og erfaringsmessige skiller – basert på likeverd og gjensidighet. Prosjektet blir omtalt som et integreringsprosjekt. Det innebærer at prosjektet har et mål ut over å etablere vennskap. Det skal bidra til å skape økt forståelse for andres erfaringsbakgrunn og levemåter, og det skal ikke minst bidra til å reduserer fordommer og hindre fremmedfrykt og diskriminering. Heftet tar utgangspunkt i evalueringen som er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning og omfatter aktivitetene det første året. Datainnsamlingen er gjennomført av Berit Berg og Gry Mette D. Haugen, mens heftet er skrevet av Berit Berg. Evalueringen er basert på samtaler med representanter for SOS-barnebyer, prosjektledere og ungdommer i prosjektet, deltakelse på tre nettverkssamlinger, samt gjennomgang av skriftlig materiale. I tillegg har vi hatt tilgang til filmklipp, nettomtaler og bilder fra de ulike aktivitetene. For å få en så fersk oppdatering som mulig ble det på slutten av evalueringsperioden sendt ut et kort spørreskjema til alle kommunene som deltar i SAMMEN. Denne kartleggingen inngår derfor også som en del av datagrunnlaget.