Salutogenese og psykiske helseproblemer : en kunnskapsoppsummering

Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-364-2
Avdeling
NAPHA
​Høgskolen i Bergen (HiB) fikk i desember 2012 en forespørsel fra NAPHA om å gjennomføre en kunnskapssammenstilling om salutogenese (av saluto – helse og genesis – opprinnelse eller tilblivelse) og psykiske helseproblemer. En slik kunnskapssammenstilling er aktuell av mange årsaker. Mestring, deltakelse, brukermedvirkning og livskvalitet var sentrale føringer i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2008 (St.prp. nr. 63 (1998)). En evaluering av denne (Norges Forskningsråd, 2009) konkluderer imidlertid med at det gjenstår betydelige utfordringer med å utvikle reell brukermedvirkning og en behandlingskultur som vektlegger dette. Videre er målet med samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008–2009)) å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. I denne konteksten er det naturlig nok oppstått økt etterspørsel etter kunnskap som kan bidra til å realisere de ulike føringene. En kan hevde at psykisk helsearbeids fremtid er avhengig av evnen til å tilpasse seg de endrede forventningene og rammevilkårene (Aarre, 2010). Kunnskapen om salutogenese kaster lys over hvordan en kan tilrettelegge for deltakelse, meningsfylte aktiviteter, mestring og bedre helse. Denne rapporten vil utdype denne kunnskapen og dermed kunne bidra til at psykisk helsearbeid får en bedre kunnskapsbase for å realisere de overfor nevnte føringene. Systematisk kunnskapssøk ble igangsatt med litteratursøk i forskningsdatabaser på temaet salutogenese og psykiske helseproblemer. Denne rapporten er resultatet av en rekke slike litteratursøk og besvarer spørsmål om hva salutogen tilnærming kan være, hvilke effekter slike tilnærminger viser, og faktorer som kan hemme og fremme implementeringen av en salutogen tilnærming.