Retursentre for utreisepliktige - Evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-277-5

I september 2010 sendte Justis- og politidepartementet ut en pressemelding om at ventemottakene skulle nedlegges og erstattes av retursentre. Sentrene ble ansett som et sentralt element i myndighetenes helhetlige strategi for å få flere utreisepliktige til å forlate Norge, fortrinnsvis frivillig, men om nødvendig også med tvang.

Vår gjennomgang av prosessen har vist at det ble gjort svært mye arbeid både innad i UDI, hos driftsoperatører og blant øvrige involverte. Dette arbeidet har produsert mange gode ideer som kan videreføres i dagens returarbeid. Det er blant annet blitt gjort mye på utvikling av retur- og kvalifiseringstiltak som med fordel kan videreføres i ordinære mottak.

Samtidig ser vi at prosessen har vært ressurskrevende for alle involverte, og at skrinleggingen derfor oppleves som vanskelig av flere. Innad i UDI ser vi at prosessen var utfordrende. Enkelte arbeidsgrupper kom sent på plass, ikke alle regionkontorer ble like involverte i prosjektet, det var til dels lite og/eller vanskelig kommunikasjon mellom de enkelte leddene, og arbeidet var svært ressurskrevende, noe som førte til restanser i øvrige arbeidsoppgaver for enkelte enheter i UDI.

Også for driftsoperatørene var prosessen svært ressurskrevende, hvor det ble lagt ned mye arbeid i utvikling av tilbud og i oppstart av prosesser med vertskommuner, lokalsamfunn, samarbeidspartnere, utleiemarkedet, media og andre.