Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud : en nasjonal kartlegging

Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-494-6/2535-5236
Avdeling
Napha
​Denne rapporten er en kartlegging av eventuell bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunale og egne boliger og private institusjoner som kommunene har driftsavtale med. Kartleggingen har sin bakgrunn i strategien «Bedre kvalitet - økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (20122015)» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). I strategien beskrives 14 konkrete tiltak for å redusere bruken av tvang i de psykiske helsetjenestene, hvor tiltak 4 er å gjennomføre en slik kartlegging i kommunene. Begrunnelsen for tiltaket var en bekymring for at det etableres «mini-institusjoner» (se side 14) i kommunene, og hvor det i disse benyttes ureglementerte kontrolltiltak uten forankring i lovverket overfor personer med alvorlige psykiske lidelser.​