Prat, les, klikk

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-410-6
I flere år har bibliotekene jobbet med å videreutvikle det de omtaler som flerkulturelle bibliotekstjenester. Med prosjektet «Leselyst, språk og IKT» har folkebibliotekene i de største byene tatt tjenestetilbudet et skritt videre. Prosjektarbeidsformen har bidratt til større bevissthet rundt egen praksis – på hva som fungerer, hvorfor det fungerer, og hva som skal til for å videreutvikle arbeidet. Å utvikle god praksis har vært et viktig stikkord. God praksis kan handle om alt fra å sette i gang en ny aktivitet til å utvikle bevisstheten om hvilke brukergrupper bibliotekene har. Det kan også handle om å nå ut med informasjon om hva biblioteket er. Dette er særlig viktig overfor grupper som ikke kjenner biblioteket fra eget hjemland. Målsettingen med prosjektet har vært å bidra til at personer med minoritetsbakgrunn skal utvikle bedre språkforståelse, få økt leselyst, få bedre digital kompetanse og gjennom dette bidra til økt deltakelse og inkludering i samfunnet. Gjennom prosjektsamarbeidet har de fem folkebibliotekene utvekslet erfaringer og inspirert hverandre til å prøve ut nye tiltak. Sammen med seg har bibliotekene hatt forskere som har fulgt prosjektet hele veien – stilt spørsmål, kommet med innspill og bidratt til refleksjon rundt egen praksis. Vi har kalt oss selv følgeforskere. Følgeforskning er en evalueringsform der prosess og resultat blir sett i sammenheng og der forskerne er dialogpartnere – ikke distanserte betraktere. Denne forskningsformen forutsetter et likeverdig samarbeid hvor forskeren er én blant flere aktører. Metoden egner seg godt i prosjekter hvor man følger en konkret endringsprosess, høster erfaringer underveis og tar nye erfaringer med videre i arbeidet. På denne måten blir forskningen en læringsprosess – ikke bare kunnskapsinnhenting. Mot slutten av prosjektet har forskernes rolle vært å skriftliggjøre erfaringer som er gjort gjennom prosjektperioden.