Pålagte hjelpetiltak i barnevernet : Delrapport 1: Virkning av barnevernets hjelpetiltak

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-642-1
​Denne rapporten omhandler pålagte hjelpetiltak. Som hovedregel skal hjelpetiltak i barnevernet være frivillig. Før 2016 fantes det hjemler i barnevernloven § 4-4 til å pålegge tre typer hjelpetiltak dersom det var strengt nødvendig: tilsyn, opphold i barnehage og andre egna dagtilbud og barn kunne pålegges å ta del i foreldrestøttende tiltak. Hjelpetiltak ble pålagt i svært få saker. I juni 2015 vedtok Stortinget et tillegg til barnevernloven som trådte i kraft i 2016, der muligheten for å pålegge hjelpetiltak ble sterkt utvidet. Formålet er å «forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse» (Prop. 72 L, 2014-2015). Denne lovendringen er såpass ny at det foreligger begrenset kunnskap om hvordan den fungerer i praksis. Rapporten oppsummerer funnene fra delprosjekt 1: "Pålagte hjelpetiltak", i prosjektet "Virkning av hjelpetiltak i barnevernet". Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og VID vitenskapelige høyskole, på oppdrag fra Bufdir​.​