Overhalla kommune - Utvikling av bo- og miljøtjenesten

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-468-7
​I forbindelse med den første kartleggingen blant brukere, pårørende og ansatte i Overhalla kommune kom det frem en rekke synspunkter på tjenesten til funksjonshemmede. Samtidig ble det opplyst at kommunen skal i gang med et «større» prosjekt hvor tjenesten til funksjonshemmede skal endres. Dette handler om så vel planlegging av nye boliger, organiseringen av tjenesten og tjenestens faglige fokus. Dette er områder som passer godt inn i fokuset for prosjektet «Andres hjem». Derfor har vi sammen besluttet at «Andres hjem» på vegne av kommunen gjennomfører en undersøkelse blant brukere, pårørende og ansatte som har kontakt med bo og miljøtjenesten i Overhalla kommune. Undersøkelsen skal ha et tredelt fokus: Fysisk utforming av tjenestenOrganisering av tjenestenFaglig innhold i tjenesten Denne rapporten er en oppsummering av denne undersøkelsen. I kapittel 2 gir vi en kort presentasjon av tjenestetilbudet slik det fremstår i dag, samt av tjenesten slik den fremkommer i kommunens offentlige dokumenter. Kapittel 3 gir en kort beskrivelse av nasjonale utviklingstrekk av tjenestetilbudet til personer med omfattende hjelpebehov. Her vil vi spesielt legge vekt på personer med utviklingshemming. I kapittel 4 går vi nærmere igjennom hva vi har hatt fokus på i denne undersøkelsen, mens kapittel 5 beskrivelser metoden som er brukt. Kapittel 6 presenterer funnene fra undersøkelsen, før vi i kapittel 7 oppsummerer og foreslår noen områder som kommunen bør se nærmere på eller ta hensyn til i den videre planleggingen. Det er viktig å understreke at dette er våre innspill.