Nr. 4/06: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak

Bidragsytere
  • Ragnild Bremnes
    Forfatter
  • Torberg Falch
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
Publiseringsår
2006
ISBN
ISBN 82-8150-023-9 / ISSN 1504-5226

Utvikling og akkumulering av humankapital er en kompleks og dynamisk prosess hvor både arv, oppvekstmiljø og utdanning er sentrale elementer. Ny forskning innen barnepsykologi viser at de forskjellige utviklingsstadiene er kritiske for dannelsen av individuelle ferdigheter og egenskaper. Tidlige erfaringer og relasjoner ser ut til å være særlig betydningsfulle, og barn i førskolealder kan derfor være spesielt påvirkelige. En rekke nye studier som evaluerer ferdighetsstimulerende førskoletiltak konkluderer med at de har positive effekter på barnas ferdigheter, og effektene er størst for barn som kommer fra familier med små økonomiske og utdanningsmessige ressurser.

De positive effektene synes å være langvarige slik at tidligintervensjonen bidrar til å øke deltakernes utdanningsnivå, inntektsnivå i arbeidslivet og, i tillegg, reduserer sannsynligheten for uønsket individuell atferd som rusmisbruk og kriminalitet.

Denne rapporten diskuterer om særskilte tiltak i ung alder er en samfunns-økonomisk lønnsom investering.