Nr. 2/16: Universitetenes finansiering av disiplinfagene - En sammenligning av sju disiplinmiljøer ved NTNU og universitetene i Bergen og Oslo

Bidragsytere
  • Jan Morten Dyrstad
    Forfatter
  • Ivar Pettersen
    Forfatter
Publiseringsår
2016
ISBN
ISBN 978-82-8150-137-9 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten beskriver og analyserer sentrale spørsmål om ressursbruken og finansieringen av disiplinfagene ved NTNU og universitetene i Bergen (UiB) og Oslo (UiO). Disiplinfagene i prosjektet er realfagene fysikk, informatikk, kjemi og matematikk, og de samfunnsvitenskapelige fagene geografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap. Analyseperioden er 2010-15. Det er to hovedspørsmål som behandles:

1. Er det forskjeller mellom universitetene når det gjelder de ressursmessige vilkårene for disse disiplinfagene?

2. Er det sammenheng mellom føringene som ligger i Kunnskapsdepartementets budsjettmodell (KD-modellen) og de økonomiske rammene som institusjonene tildeler disse disiplinfagene over statsbudsjettet, og hvilken betydning har vekst i de statlige bevilgningene for de økonomiske rammene?