Nr. 2/14: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

Bidragsytere
  • Jørn Rattsø
    Forfatter
Publiseringsår
2014
ISBN
ISBN 978-82-8150-120-1 / ISSN 1504-5226

Kommunereformen skal legge forutsetninger for økonomisk vekst, bedre tjenester og mer reelt lokaldemokrati. Urbanisering med konsentrasjon av de høyest utdannede i de største byene er et kjennetegn ved økonomisk vekst. Bedriftene kan øke sin produktivitet ved urbaniseringsgevinster og husholdningene kan velge i bredere jobbmarked og tjenestetilbud. I byområdene kan et samlet utbyggingsmønster og transportsystem legge til rette for næringsutvikling og kompetansekrevende kommunale tjenester fornyes og utvikles. Lokaldemokratiet er hemmet av oppsplittede byområder med manglende handlekraft til å påvirke byutviklingen.

Framtidig vekst i Norge vil være betinget av vellykket byvekst. Det er dynamikken mellom bedrifter og husholdninger som legger grunnlaget for vekst. Kommunene kan tilrettelegge forutsetninger for veksten – næringsutvikling i byene krever teknisk infrastruktur, transportsystemer, klargjøring av næringsareal og boligareal, og utbygging av sosial infrastruktur (utdanning, helsetilbud, kulturtilbud osv.). Diskusjonen om kommunereform må fange opp hvordan forvaltningen skal organiseres for å stimulere den produktivkraften som ligger i byvekst.

Rapporten beskriver urbaniseringsprosessen siden 1970 og viser hvordan det meste av befolkningsveksten er skjedd i 20 byregioner. Byveksten gir nye muligheter for å utvikle samfunnsplanlegging og tjenestetilbud som ikke utnyttes ved dagens kommunesystem. Det største potensialet for videre næringsutvikling og økonomisk vekst ligger her.