Levekår og livskvalitet blant enslige mindreårige asylsøkere

Bidragsytere
​I dette kapittelet vil vi undersøke levekår og livskvalitet for enslige mindreårige barn og unge i asylsøkerfasen. Kapittelet formidler enslige mindreåriges egne opplevelser av sin hverdag og omsorgsbehov i denne fasen. I studier av levekår blant barn og unge benyttes ofte begrepet livskvalitet eller velbefinnende, som innebærer alle positive og vedvarende forhold som bidrar til trivsel, utvikling og vekst (Lauritsen & Berg, 1999; Berg & Sveaass, 2005, Lidén mfl, 2013). Hvilke forhold som er sentrale vil variere med sammenhengen de inngår i. Ved undersøkelse av levekår blant enslige mindreårige asylsøkere står omsorgsutøvelse og oppfølging fra det offentlige tjenesteapparatet sentralt, da disse kommer til Norge uten sine nærmeste omsorgspersoner.