Informasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige asylsøkere i Norge

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-540-0

​Denne studien fokuserer på sammenhengen mellom enslige mindreårige asylsøkeres psykiske helse og omsorgsbehov, mestring, konsekvenser av opplevd rettsikkerhet om informajsonsarbeid i norske mottak. Særlig oppmerksomhet er rettet mot enslige mindreårige med avslag/midlertidige tillatelser og hvordan de håndterer ventetiden frem til de fyller 18 år og avslagsvedtaket iverksettes.

Rapporten er skrevet i en tid preget av store endringer når det gjelder de deler av asylsystemet som har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere. Dette skyldes primært store endringer i ankomsttallene, mottaksnedleggelser og innstramninger i asylpolitikken som har hatt klar innvirkning på store grupper enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Undersøkelsen ble gjennomført med utgangspunkt i en antakelse om at disse endringene har resultert i økt behov for tilpasset informasjon og omsorg overfor enslige mindreårige asylsøkere som har vært mest berørt. Mange av disse var såkalte "oktoberbarn" som skulle fylle atten år i løpet av høsten 2017 og dermed risikerte uttransportering. De siste intervjuene og mottaksbesøkene ble gjennomført i mars 2018.