Hvordan fremme en samskapt karriereveiledning i distriktskommuner? Med Selbu som case

Bidragsytere
  • Trond Hallgeir Buland
    Prosjektleder
  • Rita Moseng Sivertsvik
    Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning
  • Maja Farstad
    Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning
Publiseringsår
2022
ISBN
ISSN 1503-2035

Denne rapporten presenterer funn og anbefalinger knyttet til prosjektet «Samskapt karriereveiledning og karrierelæring for unge i distriktene – med Selbu som case». Prosjektet ble gjennomført i perioden september 2021 – september 2022. Målet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan relevante aktører i Selbu kan utvikle og iverksette en samskapt karriereveiledning som ivaretar både elevenes, næringslivets og lokalsamfunnets behov. Samtidig forventes det at resultatene fra prosjektet også vil være til nytte for offentlig-private karriereveiledningssamarbeid i andre distriktskommuner.