Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978‐82‐7570‐305‐5
​Denne rapporten formidler hovedresultatene fra en evaluering av parkurset Hva med oss? – kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Utgangspunkt har vært å fremskaffe mer kunnskap om hvilken betydning deltakerne på Hva med oss?- kurs opplever at kurset har hatt for dem som par og som familie. Evalueringen viser at foreldrene i stor grad er fornøyde med kurset, både rammene og innholdet. Flere gir uttrykk for at det er fint å vite at deres innsats for barna med hjelpebehov blir lagt merke til og påskjønnet gjennom denne formen for kurs. Kvinner har i langt sterke grad enn menn tatt initiativ til å delta på Hva med oss?‐kurs. Breddeundersøkelsen viser at både kvinner og menn deltar fordi de ønsker å styrke parforholdet, lære konkrete kommunikasjonsteknikker til bruk i hverdagen og å utveksle erfaringer med andre. Det å få et «pusterom» i hverdagen oppgis også som en viktig motivasjonsfaktor. Intervjuene viser at det for enkelte deltakere kan være et misforhold mellom forventning og opplevelse av kursets nytteverdi. At de fleste kursene er fulltegnet, viser at det er behov for Hva med oss?‐kurs. Generelt viser resultatene at rekrutteringsarbeidet vurderes og praktiseres ulikt i de ulike regionene, og det varierer hva regionene vurderer som gode rekrutteringskanaler. Det kan derfor se ut som det er behov for en mer helhetlig informasjons‐ og rekrutteringsstrategi på landsbasis.