Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole - Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-541-7
​Hva innebærer det å være ung og hørselshemmet i nordiske barnehager eller skoler? ' Denne forskningsoppsummeringen beskriver et utvalg nyere nordiske forskningsfunn som kaster lys over dette spørsmålet.