Gi meg en sjanse!: Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn i Bydel Bjerke

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-7570-191-4
​Prosjektet ”Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn” kom i gang etter langvarig kontakt mellom by-del Bjerke i Oslo og NTNU Samfunnsforskning i Trondheim. IMDI bevilget prosjekter til en pilotstudie som ble gjennom ført i 2007. Bakgrunnen for prosjektet var at ansatte i bydelen ønsket fokus på arbeidet rundt funksjonshemmede barn i minoritetsfamilier. Prosjektet ble ut fra dette utformet med et todelt siktemål: (1) Øke kunnskapen om utfordringer knyttet til minoritetsspråklige barn med funksjonshemming og deres fami-lier, (2) Utvikle samhandlingsstrategier i møte mellom tjenesteapparatet og denne brukergruppa. Familiene som har deltatt i prosjektet kommer fra Pakistan, Irak, Somalia og Sri Lanka. De funksjonshem-mede barna er i alderen 1-9 år. Prosjektet har intervjuet foreldrene, vært på besøk hjemme hos familiene og foretatt deltakende observasjon av barna både i hjem og barnehage. Vi har også intervjuet ansatte i deler av tjenesteapparatet rundt disse barna og familiene. Det har vært omfattende dialog og samarbeid mellom NTNU og ansatte i bydelen både før, under og etter gjennomføringen av prosjektet. Pilotstudien i bydel Bjerke har avdekket store utfordringer i møtet mellom minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn og tjenesteapparatet. Noen utfordringer er generelle og gjenkjennbare fra studier av norske familier med funksjonshemmede barn. Andre utfordringer er mer relatert til å være minoritet – og for noen også flyktningbakgrunn. Språk, kommunikasjon og informasjon ble definert som tilleggsproblemer av både foreldre og ansatte. Kort botid i Norge, liten kjennskap til norske velferdsordninger, språkproblemer, begrensete sosiale nettverk mv, representerer tilleggsut-fordringer for flere minoritetsfamilier. Dermed kan man si at minoritetsbakgrunnen forsterker de generelle utfordringene det innebærer å ha funksjonshemmete barn.