Framtidens brann- og redningsvesen

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-341-3
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten diskuterer noen scenarier for framtidig organisering av brann‐ og redningsvesenet i Norge. Nåsituasjonen i ulike kommuner og regioner, utviklingstrekk i utfordringer og rammebetingelser og fordeler og ulemper med ulike organisasjonsmodeller diskuteres. Basert på intervjuer og arbeidsmøter med brannsjefer (og andre relevante aktører) trekker rapporten spesielt fram et ønske om større enheter som nødvendig for å møte både dagens utfordringer og framtidige krav til kompetanseutvikling, profesjonalisering og effektivisering. Både informantene og forskergruppen anser det som best om slike modeller etterstrebes med insentiver og ikke tvang i utgangspunktet.