Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i Trondheim kommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-291-1
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Trondheim kommune og sammenfatter resultatene av en brukerundersøkelse blant barn og deres familier som har mottatt hjelp fra barneverntjenesten i Trondheim kommune. Prosjektet er gjennomført i tidsrommet mai til september 2012 og har hatt et ressursmessig rammeverk på i underkant av fire månedsverk. Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å undersøke: hvordan opplever og erfarer barn og foreldre barneverntjenestene i Trondheim? Prosjektet har et brukerperspektiv og datamaterialet består av dybdeintervju med foreldre og barn som har tiltak gjennom barnevernet. Tre kategorier er representert: familier som harhjelpetiltak i hjemmet i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4,hjelpetiltak utenfor hjemmet i henhold til § 4-4, femte ledd, ogkommunale fosterhjem i henhold til § 4-12. Det ble rekruttert familier fra alle bydeler samt omsorgsenheten. Videre ble det lagt vekt på å rekruttere familier som var i ulike faser i møtet med barnevernet, og familier med ulik sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Det ble gjort intervjuer med mødre, fedre og ungdommer i 18 familier, og det samlede materialet består av 25 informanter. Vi har foretatt de forskningsetiske overveielsene i samarbeid med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Prosjektet har definert følgende tre underproblemstillinger:Hvordan oppleves og erfares ulike tiltak i barnevernet av henholdsvis barn og foreldreHvordan ivaretas brukermedvirkning i barnevernet for henholdsvis foreldre og barn?Hva opplever brukerne som positivt i møte med barnevernet?