Evaluering av NAV Arbeidslivssenters bidrag til måloppnåelse innen delmål 2 og 3 i IA-avtalen

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-459-5
​I avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) heter det at NAV Arbeidslivssenter er myndighetenes virkemiddel overfor virksomheter med IA-avtale. Sentrene skal jobbe systemrettet og koordinere samarbeid med øvrige NAV for å bidra til et inkluderende arbeidsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra en evaluering basert på to undersøkelser som belyser sentrenes bidrag til målene om å rekruttere og beholde ansatte med nedsatt funksjonsevne, samt å bidra til forlenget yrkesaktivitet for ansatte over 50 år. Dette er IA-avtalens delmål 2 og 3. Resultater fra undersøkelsene presenteres hver for seg, mens sammendrag og konklusjoner baseres på en samlet vurdering.