Det er mye trygghet i den telefonen : Bruk av elektronisk kommunikasjon i barneverninstitusjon

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-660-5
Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet Bruk av elektronisk kommunikasjon i barneverninstitusjon, som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra Redd Barna i perioden 2020-2021. Innledningsvis gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for undersøkelsen, av ungdommer som bor i institusjon, elektronisk kommunikasjon og rettigheter knyttet til dette, samt mål og problemstillinger. Videre redegjør vi for den metodiske tilnærmingen hvor vi valgte å gjennomføre kvalitative intervjuer med ungdommer og ansatte ved barnevernsinstitusjoner, samt dokumentstudie av utvalgte tilsynsrapporter for å belyse de aktuelle problemstillingene som fremgår i undersøkelsen.