Bedre omsorg til flyktningbarn nå! : Gjennom kompetanseutvikling og tverrfaglige nettverk

Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-7570-185-3

​Denne rapporten bygger på erfaringer fra utprøving av et undervisningsopplegg som siktet mot å gi økt kompetanse for personer som står sentralt i arbeidet med å gi omsorg til flyktningbarn. Først og fremst gjelder det ansatte i kommunalt barnevern og på asylmottak i sju kommuner. Kommunene som har deltatt i prosjektet, er Grong, Levanger, Trondheim, Sunndal, Tingvoll, Ulstein og Tønsberg. Det er arrangert tre workshops/dialogseminarer, med tema som deltakerne har pekt ut som viktige.

En intervjuundersøkelse blant 22 av de ansatte i forkant av seminarene ga informasjon om hva ansatte i barnevern og på asylmottak mener de har behov for mer kompetanse om. Ansatte i barnevernet sier de trenger å vite mer om rammer og systemer i asylmottakene, om flyktningbarn og de særegne belastningene de er utsatt for, og hvem de kan kontakte når lovverk er i konflikt med hverandre. Ansatte på asylmottakene ønsket påfyll av barnefaglig kompetanse, om hva de kan forvente at barnevernet bidrar med og hvordan de kan samarbeide på tvers og samtidig ivareta krav om taushetsplikt.

Begge gruppene av ansatte understrekte viktigheten av å ha tverrfaglige nettverk lokalt, der en både kunne hindre at noen faller igjennom eller havner i en gråsone, og ha anledning til å drøfte vanskelige saker. Både den barnefaglige, barnevernfaglige og flyktningfaglige kompetansen hviler på et grunnlag av kunnskap om barns rettigheter slik de er nedfelt i barnekonvensjonen.