Arbeidsinkludering og arbeidsgivere

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-518-9
«Bringing the boss back in» er tittelen på en amerikansk artikkel om sosial ulikhet fra 1978. Den handler om at forsking om inntektsforskjeller i for stor grad har handlet om egenskaper ved personer, mens en har oversett arbeidsgiverne. En tilsvarende perspektivendring har vært etterlyst i politikken og tiltakene for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Norsk politikk på feltet har vært kritisert for å fokusere ensidig på tiltaksapparatet eller kvalifisering av personer som står utenfor. «Ringer i Vannet» bør ses i lys av nettopp dette. Det er et initiativ fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å fremme aktivitet fra arbeidsgiverhold knyttet til delmål to i IA-avtalen: å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. Initiativet bygger på en metodikk for samarbeid mellom NHO-bedrifter som tegner avtale med Ringer i Vannet og bedrifter som arrangerer aktive arbeidsmarkedstiltak, med sikte på at NHO-bedriftene skal rekruttere flere personer som er på tiltak. Denne rapporten er en evaluering av Ringer i Vannet og er utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Evalueringen er bred og med flere problemstillinger, men ett sentralt spørsmål er om Ringer i Vannet har ført til økt rekruttering av personer utenfor arbeidslivet. Finansieringen av evalueringen er fra midler til kunnskapsutvikling knyttet til IA-avtalen, der partene i arbeidslivet er med på å bestemme hva som støttes. NHO tok initiativ til at midler skulle settes av for å evaluere Ringer i Vannet.​​