Avsluttet prosjekt

Ungdom og livsløp strategi 2014 - 2016

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.01.2013 - 31.12.2016
Prosjektet er en strategisk satsning ved NTNU samfunnsforskning og dekker startfasen for et prosjekt med et longitudinalt perspektiv på ungdom i utvalgte grupper som står i risiko for å falle utenfor. Det vil være særlig fokus på fasen fra stor ungdom og gjennom overgangen til voksenliv og henholdsvis høyere utdanning og arbeid. I tråd med avdelingens kompetanse og kjerneområder vil prosjektet studere unge med minoritetsbakgrunn og funksjonshemmet ungdom. Problemstillingene for de to gruppene er imidlertid ganske forskjellige, slik at prosjektet organiseres som to delprosjekt. Datainnsamling I begge delprosjektene legges det opp til en longitudinal innsamling av kvalitative data av et mindre antall informanter, med bruk av dybdeintervju, narrativer og biografiske intervju. Prosjektet om minoritetsungdom vil intervjue deltakerne flere ganger i løpet av prosjektperioden fra 2013 til 2016. Prosjektet om funksjonshemmete planlegges av lengre varighet, som første fase av en serie prosjekt som skal gå fram til 2025. På dette delprosjektet samles det både kvalitative data, og også kvantitative data fra et nasjonalt utvalg. De to datatypene samles parallelt, første gang i 2014 og deretter hvert tredje år.