Pågående prosjekt

Interact - Improving integration and active citizenship for low-literate adult refugees

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norsk forskningsråd
Periode
01.03.2023 - 31.01.2027
Prosjektets økonomiske ramme
kr 9 700 000,-

Prosjektet har fokus på voksne flyktninger med lite eller ingen skolebakgrunn, hvorav en del i praksis er analfabeter. Tjenestetilbud, språkopplæring, osv. er i liten grad tilpasset denne gruppens behov, noe som kan føre til sosial og økonomisk marginalisering og utenforskap. Forskning viser bl.a. at klasseromsbasert språkundervisning er lite hensiktsmessig for mange, og flere steder i landet prøves det ut alternative opplegg med norskopplæring og språkpraksis i mer praktiske settinger. En del av disse oppleggene gjennomføres av sosiale entreprenører, på oppdrag fra kommunale tjenester.

Formålet med Interact er på den ene siden å styrke kunnskapsgrunnlaget når det gjelder gruppens situasjon, utfordringer, behov og opplevelse av bistand til integrering og språklæring. På den andre siden skal prosjektet også utforske potensialet når det gjelder alternative arenaer for språklæring, gjennom å følge to case’er der flyktninger lærer språk i to gårdssettinger. Dette er settinger som for mange av deltakeren er kjent og forbundet med mestring. Prosjektet skal gi kunnskap om hvorvidt og på hvilke måter slike alternative arenaer kan bidra til språklæring og økt livsmestring, inkludert hvilke vilkår, rammer, samarbeidsformer, osv som må være på plass for at det skal lykkes. Denne kunnskapen vil være nyttig både for de offentlige tjenestene og for de som utformer politikk. Videre skal prosjektet bidra til å samle erfaringer fra case’ene og gjøre dem tilgjengelige for andre aktører som driver/ønsker å starte opp lignende initiativer.

Prosjektet er basert på kvalitativ tilnærming og vil benytte metoder som dybdeintervjuer, case studier, samt litteratur- og dokumentstudie.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt, der Kvalifiseringssenter for innvandrere – INN, Trondheim Voksenopplæringssenter, NAV Trøndelag, Stjørdal kommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Eikra Aktivitet, og Dype Røtter er med som partnere. Disse spiller en aktiv rolle både i å utforme prosjektets innretting og i gjennomføringen.