Avsluttet prosjekt

Evaluering av kvalifiseringsfremmende bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trondheim Kommune
Periode
01.09.2016 - 01.09.2017
Pilotprosjektet følger opp konklusjoner i rapporten Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger (Svendsen, Thorshaug, Berg, 2010). Prosjektet består av to deler, analyse av 3 ulike bofellesskap løsninger for enslige mindreårige over 16 år, og gjennomføring av opplæringsprogram (informasjons- og kvalifiseringsprogram) knyttet til disse tilbudene. Ett av bofellesskapene er nytt og starter opp høsten 2016. De tre ulike bofellesskap blir drevet av 3 ulike tiltaksavdelinger (ulike fagledere). Mål for kommunen er å sikre gode kvalifiseringsfremmende boløsninger. Bofellesskapene skal bidra til at ungdommene utvikler kapasitet som fremmer selvstendighet og integrering. Enslige mindreårige ungdommer over 16 år skal gjennom norsk- og samfunnslivsopplæring på flere arena - i bofellesskap, skole, eksterne opplæringsprogram i tiltaket, og gjennom arbeidslivsdeltakelse. Et særlig informasjons- og kvalifiseringsprogram er utviklet. Prosjektet vil være et samarbeid mellom BFT Omsorgsenheten, NTNU Samfunnsforskning, grunnskoletilbudet i Enhet for voksenopplæring, lokalt næringsliv og andre offentlige og private aktører. Fokusområder i prosjektet: 1. Bedre kvaliteten i og resultatene av norskopplæring for personer med liten eller ingen utdanning. 2. Bedre sammenhengen mellom norskopplæring og andre opplæringstilbud, herunder grunnskole for voksne og videregående skole. 3. Arbeidsrettet norskopplæring, både når det gjelder innhold, metoder og organisering. 4. Arbeidsrettet introduksjonsprogram, herunder å sikre sammenheng mellom ulike tilbud for kvalifisering/opplæring, ta hensyn til lokale arbeidskraftsbehov og inkludere NAV sitt virkemiddelapparat.