Avsluttet prosjekt

Barn og unges levekår i asylsøkerfasen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
BLD
Periode
01.11.2013 - 20.08.2015
​Oppdraget er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 2011-2012), der oppfølging av asylbarns levekårssituasjon er et sentralt punkt. Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelser rettet mot barn i asylsøkerfasen forutsettes gjennomført jevnlig. Det legges vekt på både gode analyser, identifisering av praksisutvikling og en drøfting av mulige politiske implikasjoner. NIBR ogHiNT er samarbeidspartnere på dette prosjektet.