Vil du delta i forsknings-prosjektet «Tjenestereisen i Helseaksen»?

Hvis du ønsker å bidra med dine tanker og erfaringer til dette prosjektet, send en e-post til Martin Inge Standal i forskningsprosjektet på martin.standal@samforsk.no eller klikk her for påmelding.

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvordan arbeidstakere som er utenfor arbeid med helseutfordringer blir fulgt opp av NAV. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Vil du bidra? Send en epost til Martin Inge Standal her.

Formål

Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke betydningen av fire tematiske områder i oppfølgingsløpet med tanke på å redusere frafall fra arbeidslivet. Målet er å skaffe kunnskap om hvordan NAV kan innrette sin oppfølging og ressursbruk i løpet av hele brukerforløpet.

Problemstillingene for disse fire områdene er:

  • Hvordan NAV samarbeider internt og med eksterne aktører for å redusere frafall fra arbeidslivet.
  • Hvordan NAV kan innrette sin oppfølging og ressursbruk langs helseaksen på en måte som i større grad sammenfaller med brukernes behov.
  • Hvordan en kan unngå unødvendige avbrudd i oppfølgingen.
  • Hvordan NAV-kontorenes organisering har betydning for oppfølgingen langs helseaksen.

Prosjektet vil produsere en rapport som er ferdig april 2024. Videre vil prosjektet benytte datamaterialet til vitenskapelige publikasjoner.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Studien gjennomføres av NTNU Samfunnsforskning AS og finansieres av Arbeids- og velferdsdirektoratet. NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for personopplysningene som behandles i prosjektet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Prosjektet innebærer en intervjustudie av NAV-ansatte, arbeidstakere på sykepenger eller AAP, ansatte fra arbeidsgiversiden som jobber med sykefraværsoppfølging og fastleger. Du får denne forespørselen fordi du er identifisert som en potensiell informant til dette prosjektet.

Hva innebærer det for deg å delta?

Deltakelse i prosjektet vil innebære å delta i et (digitalt) forskningsintervju med opptil 60 minutters varighet. Intervjuet ledes av forskere fra prosjektet og vil ta form som en uformell samtale hvor du deler dine tanker og erfaringer om formålet nevnt over. Samtalen vil bli tatt opp på lydfil for å sikre mest mulig pålitelig gjengivelse av det som blir sagt, og vil siden bli skrevet ut som tekst for videre analyse. Det vil også bli tatt notater underveis i intervjuet.

Informasjon som du gir i intervjuet, vil benyttes i en samlet vurdering av formålet beskrevet over. Dine personlige utsagn vil ikke bli gjengitt direkte og kan ikke føres direkte tilbake til deg.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Det vil ikke påvirke ditt forhold til NAV eller andre om du trekker deg eller om du velger å ikke bli med. Dette vil heller ikke registreres noe sted.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Vi lagrer svarene du gir og opplysningene knyttet til deg som person separat. Microsoft 365 er NTNU Samfunnsforskning sin valgte skyløsning og ivaretar nødvendig sikkerhet for oppbevaring av personopplysninger. Dette innebærer blant annet tilgangsstyring med to-faktor autentisering, og det er bare forskere i prosjektgruppen ved NTNU Samfunnsforskning AS som har tilgang til datamaterialet. Forskere har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §13.

Resultatene fra studien vil kunne publiseres i vitenskapelige tidsskrift, presenteres på konferanser og i populærvitenskapelige fora. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i publikasjoner fra studien.

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes?

Prosjektet vil etter planen avsluttes 31. april 2024. Etter prosjektslutt vil vi slette lydfiler og opplysningene knyttet til deg som person (f.eks. kontaktinformasjon, stilling og kontortilhørighet). Avidentifiserte transkripsjoner og notater fra intervjuene vil beholdes frem til 31. des 2025 slik at dette kan gjenbrukes til forskning gjennom vitenskapelige artikler. Datamaterialet lagres hos behandlingsansvarlig institusjon, hvor kun forskere fra prosjektgruppen vil ha tilgang. Etter 31. desember 2025 vil all data slettes.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra NTNU Samfunnsforskning AS har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
  • å få slettet personopplysninger om deg
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønske å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt:

Hvis du har spørsmål knyttet til vurderingen som er gjort av personverntjenestene fra Sikt, kan du ta kontakt med:

  • Sikt, Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, epost: kontakt@sikt.no; telefon: 73 98 40 40

Med vennlig hilsen Martin Ingen Standal

Prosjektleder