Valg av ansatt-
representanter i styret

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

Valg av ansatt- representanter i styret

Det er klart for valg av ansattrepresentanter til styret i NTNU Samfunnsforskning - under følger presentasjon av kandidatene.

Les mer

Valg

• Kandidatene må ha jobbet i bedriften i minst 6 måneder for å være valgbare.

• Ansatte i hel- og delstillinger har stemmerett. (Ikke ansatte på timebasis). Ansatte i 50 % stilling eller mer teller hel stemme. 49 % stilling eller mindre teller halv stemme.

• Link til avstemming blir sendt ut til alle med stemmerett fem dager før valget avsluttes i uke 17.

Christian Wendelborg: Forsker I, Mangfold og Inkludering.

Jeg har jobbet ved NTNU Samfunnsforskning siden oktober 2005. Først som stipendiat og som forsker fra desember 2008. Har vært ansattrepresentant i styret fra høsten 2008 fram til 2018 og vara fra 2018, samt ansattrepresentant igjen i inneværende periode fra 2020.

Jeg stiller til valg fordi jeg er både opptatt og interessert i arbeidsplassen vår og det området virksomheten er i. Jeg har jobbet som oppdragsforsker siden 1999 både i forskningsinstitutt som går bra og i institutt som har hatt strammere rammer enn NTNU Samfunnsforskning. Jeg har derfor kjennskap til mye av det som påvirker arbeidssituasjonen vår og ønsker både å sikre og å videreutvikle arbeidssituasjonen til alle oss som jobber her.

Min rolle som ansattrepresentant i styret vil på mange måter innebære det samme ansvaret som alle andre i styret. Samtidig har ansattrepresentantene ofte mer inngående kjennskap til forhold internt i arbeidsplassen og til arbeidssituasjonen til de som arbeider i selskapet. Min rolle som ansattrepresentant vil derfor være å formidle til resten av styre hva som er viktig og relevant for ansatte slik at styret har et best mulig grunnlag for å styre virksomheten – til det beste for virksomheten og for alle ansatte.

Gudveig Gjøsund, Seniorforsker, Studio Apertura

Jeg har arbeidet i mer enn 20 år på denne arbeidsplassen, og det er ikke tilfeldig. Det som har gjort NTNU Samfunnsforskning til et godt sted å jobbe er den autonomien vi har, tilretteleggingen vi får, de spennende og viktige arbeidsoppgavene våre og positive og flinke kollegaer på alle avdelinger som heier hverandre frem. Jeg ønsker å jobbe med å legge til rette for og utvikle dette ytterligere gjennom å representere de ansatte i NTNU Samfunnsforskning sitt styre. Det er særlig tre områder der jeg ønsker å arbeide med og som jeg mener jeg kan påvirke.

NTNU samfunnsforskning er et forskningsfellesskap som er avhengig av hver enkelt medarbeiders kompetanse og evne til å ta initiativ. Vi må ha arbeidsbetingelser som innebærer autonomi og arbeidstakermedvirkning for at vi skal få til dette. Jeg ønsker å styrke dette gjennom å jobbe for medvirkningsbaserte arbeidsformer og ved å være en stemme for oss ansatte inn i styret.

Ved NTNU Samfunnsforskning har vi avdelinger med varierte arbeidsoppgaver og ansatte med ulikt behov for tilrettelegging. Dette krever et bredt perspektiv med tanke på å utvikle en god arbeidsplass for alle. Tilrettelegging for gode arbeidsplasser hos oss krever både skreddersøm og nødvendige strukturer. Vi skal arbeide med det vi kan, ønsker og er gode på, og da må vi ha en hensiktsmessig koordinering av arbeidet vårt og tilgjengelige funksjoner som støtter opp rundt det. Mye av vår forskningsaktivitet muliggjøres gjennom administrative funksjoner og tjenester, og det må arbeides for å gjøre dem til en enda mer integrert del av arbeidet som gjøres ved NTNU Samfunnsforskning.

Nasjonalt sett er vi ledende på flere forskningsfelt og kompetanseområder, og er derfor i en unik posisjon til å bidra positivt i deler av samfunnsutviklingen. Det å formidle forskningen vår utover de forskningsmiljøene vi vanligvis beveger oss i er derfor viktig av flere grunner; 1) for å gjøre forskningen og kunnskapen vår tilgjengelig for de vi forsker på og andre som har nytte av den, 2) for å nå frem til beslutningstakere som har myndighet til å forvalte vår kunnskap til det beste for samfunnet, og 3) - ettersom vi i stor grad arbeider med oppdragsforskning - bli synlige og komme i en posisjon som igjen genererer midler for videre viktig forskning.

Mye av det jeg ivrer for og ønsker å jobbe mer med gjennom styret er vi så heldige å ha ved NTNU Samfunnsforskning. Men – dette er ferskvare og omgivelsene våre er i endring. Disse områdene krever derfor kontinuerlig oppmerksomhet og nye metoder, og er noe jeg har lyst til å jobbe med som ansattrepresentant i styret.

Stina Svendsen: Forsker 3, Mangfold og inkludering

Jeg stiller til valg som ansattrepresentant i styret fordi jeg er opptatt av arbeidshverdagen vår ved NTNU Samfunnsforskning. Jeg har vært ansatt siden 2009, og kjenner derfor arbeidsplassen vår godt. Jeg har lenge vært interessert i temaer som påvirker situasjonen vår lokalt og instituttsektoren mer generelt, både som styremedlem i Forskerforbundet, men også som aktiv deltaker i diskusjoner som har pågått gjennom årene. Jeg kjenner mange kollegaer på tvers av avdelingene og fanger gjerne opp hva som «rører seg» på huset. Vi har en jobb som ofte innebærer stramme tidsrammer og som krever at vi er villige til å strekke oss. Da er det viktig at vi har en arbeidsplass som er fleksibel og ubyråkratisk, som ivaretar de ansatte og der de enkelte avdelingene har arbeidsrom til å utvikle seg. Jeg tror mange av oss opplever at vi har et godt arbeidsmiljø, med en lav terskel for samarbeid mellom for eksempel administrasjon og forskningsavdelinger. Dette er verdier det er viktig å videreføre.

Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å delta i diskusjoner og beslutninger i styret som angår oss, og for å kunne bidra til gode og trygge arbeidsforhold for alle ved instituttet. Jeg ønsker imidlertid helst å bli valgt inn som vararepresentant.

Jeg støtter derfor Gudveigs kandidatur som fast styremedlem på kvinnesiden, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Jens Rørvik: Seniorforsker Studio Apertura

Jeg stiller til valg som ansattrepresentant i styret fordi jeg er opptatt av utviklingen som NTNU Samfunnsforskning er inne i. Jeg har vært ansatt siden 2010, og kjenner derfor arbeidsplassen vår godt. Jeg kjenner og har jobbet i prosjekt med mange kollegaer på tvers av avdelingene, og har erfaring som lokal leder av forskerforbundet. Jeg ønsker å bli valgt inn som vararepresentant.

Jeg støtter derfor Christian sitt kandidatur som herreavdelingens faste styremedlem, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Nøkkelpersoner