Idrett for alle? Studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysiske aktivitet.

Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-223-2
​Etter at Norges Handikapidrettsforbund (NHIF) i 1994 tok initiativ til at funksjonshemmede skulle integreres i den ordinære idretten, vedtok Idrettstinget i 1996 å starte en prosess med dette som mål. Som første steg ble Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) opprettet som eget særforbund for å drive prosessen fremover. Etter at alle særforbundene fattet vedtak om å organisere idrett for funksjonshemmede, gjorde NFI endelig vedtak om oppløsning 1. september 2007. Den organisatoriske delen av integreringsprosessen ble fullført med en virksomhetsoverdragelse til NIF og NFIs oppløsning 1. januar 2008. Målsettingen med full integrering, der de ulike organisasjonsleddene har ansvar for tilbudet, er blant annet at det skal resultere i flere og bedre tilbud til funksjonshemmede i deres nærmiljø. I idrettspolitisk dokument (2007-2011) understrekes NIFs visjon om ”idrett for alle”, hvor en åpen og inkluderende idrett er valgt som hovedmål for idrettspolitikken. Selv om det organisatoriske nå er på plass, må det påpekes at arbeidet de neste årene blir viktige for om reformen kan ses på som vellykket. Tingperioden fra 2007 til 2011 går mot slutten og arbeidet med idrettspolitisk dokument for tingperioden 2011 til 2015 er godt i gang. Tiden er inne for å gjøre opp en status på hvilke fokusområder som blir viktige de neste fire årene ut i fra målsetningen om flere funksjonshemmede i aktivitet i idrettslagene. I denne rapporten er det samlet kunnskap om funksjonshemmedes fysiske aktivitet. Kunnskapen som presenteres er hovedsakelig studier som er gjort i Norden på fysisk aktivitet i skole og fritid, trening og rehabilitering og i idretten. Systematisering av kunnskap om fysisk aktivitet for funksjonshemmede vil også bidra til en systematisering av manglende kunnskap på området. Rapporten viser blant annet at det er gjort mye god forskning på fysisk aktivitet for funksjonshemmede i skolen, mens det på områder som fritid, trening og i idretten mangler kunnskap.Vi håper rapporten er interessant for alle som jobber med eller er engasjert i idrett og aktivitet for funksjonshemmede. Vårt mål med rapporten var å få en oversikt over forskning som er gjort på fysisk aktivitet for funksjonshemmede som kan gi en plattform i planverket for det videre arbeidet med å skape mer og bedre aktivitet for funksjonshemmede, i norsk idrett og på andre arenaer. Vi håper også at den vil gi inspirasjon til mer forskning på området! Norges idrettsforbund, september 2010