Fysisk aktivitet. -En studie av fysisk aktivitet blant voksne i Møre og Romsdal

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
​Undersøkelsen er gjennomført med svar på spørreskjema rundt årsskiftet 2008/2009. Informantene kommer fra 10 kommuner i fylket. Totalt er det i underkant av 700 personer som har svart på undersøkelsen. De fleste (N=633) av informantene er ansatt i ulike typer bedrifter i fylket, og de er rekruttert til undersøkelsen gjennom arbeidsgiver. Et bredt spekter av bedrifter er representert, men offentlig sektor er noe overrepresentert. I undersøkelsen er det også 55 informanter som deltar i tilrettelagt fysisk aktivitet på dagtid (ApD). Gjennom denne undersøkelsen har Møre og Romsdal bedre oversikt over de voksnes fysiske aktivitetsnivå, enn hva vi finner i andre fylker. Sammenlignet med landsrepresentative undersøkelser, ser vi at de voksne i fylket er minst like fysisk aktive som resten av den norske befolkningen. Gjennomsnittspersonen i fylket er mer aktiv enn myndighetenes anbefalinger om minst en halv time med moderat fysisk aktivitet pr. dag. De fleste (nesten 80 %) er fysisk aktive (slik at de blir andpustne eller svette) minst to timer pr. uke. Aktivitetsnivået er relativt likt mellom kvinner og menn, og i ulike aldersgrupper. Det er også relativ liten variasjon i aktivitetsnivået når vi ser på utdanningsnivå og type arbeid en har. Dette kan nok skyldes at utvalget består av yrkesaktive og folk som har valgt å delta i ”Aktiv på dagtid”. Å gå er helt klart den mest vanlige (og viktigste) måten å være fysisk aktiv på. For mange er dette ikke aktiviteter som gjør at de blir andpusten eller slitne. Folk går i mange ulike sammenhenger; i gater og på gangstier, ute i naturen, til og fra jobb og andre gjøremål. Hver fjerde voksen i fylket sykler minst en gang i uken. Det er omtrent like mange som trener minst en dag i uken på treningssenter. De mest aktive er aktive på mange ulike måter. Det er de som er aktive på forhånd som først og fremst prøver nye aktivitetstilbud. Egen form er den viktigste grunnen til at folk er fysisk aktive, men for mange er det også viktig å være aktiv sammen med andre. Hele 75 % av de voksne i fylket ønsker å øke sitt aktivitetsnivå. Av de minst aktive er det så mange som 9 av 10 som ønsker å øke sitt aktivitetsnivå. Som i resten av landet, er det noen i Møre og Romsdal som kan ha fordeler av øke sitt aktivitetsnivå. Alt tyder på at ”å gå” er den aktivitetstypen som når flest, og er særlig egnet som tilbud for de minst aktive. Utbygging av gang-, sykkel- og turstier er således egnede tiltak for å øke det fysiske aktivitetsnivået. Dette kan også suppleres med organiserte opplegg, hvor en får mulighet til å gå sammen med andre.