Fagtekstprosjektet : Ny dokumentasjonsstruktur for faglig arbeid : Kvalitetssikring og vitenskapeliggjøring av og med praksis

Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-234-8
​HUSK Midt-Norge har sammen med praksisfeltet utviklet en ny struktur for dokumentasjon av arbeid i sosial-, helse- og velferdsenheter, kalt fagtekststrukturen. Arbeidet har vært en del av HUSK Midt- Norges aktivitet i Fagtekstprosjektet. Målsettingene med Fagtekstprosjektet har vært å utvikle et alternativ til den tradisjonelle journalføringen, slik at dokumentasjonspraksis kan bygge opp under økt kvalitetssikring, faglig utvikling samt styring- og evaluering i enkeltsaker og for enhetene. Fagtekstprosjektet ble initiert av både forskning og praksis. Det startet i 2007 og vil pågå ut 2011. I denne rapporten gjøres det rede for prosjektaktiviteten knyttet til utviklingen av fagtekststrukturen. Dette arbeidet har foregått i et samarbeid mellom HUSK Midt-Norge og ulike kommunale enheter og NAV. Fagtekststrukturen er nå tatt i bruk i Helse- og velferdskontor og Oppfølgingsenheter i Trondheim kommune.