Children in Norway - Welfare and Protection

Publiseringsår
2010
​Torill Tjelflaat og Jim Lurie har skrevet en artikkel publisert (med referee) i “Proceeding of the 20th. Anniversary Conference of Social Work, Theory and Practice”, redigert av Dada M. Maglajlic. Artikkelen tar utgangspunkt i resultatene fra FNs ”Human Development Index” hvor Norge ligger på topp. Med fokus på barn og familiers levekår, diskuteres noen årsaker til dette og ulike velferdsgoder beskrives. Det fokuseres på rettighetsperspektivet, spesielt i forhold til utsatte barn. Artikkelen angir også noen kritiske bemerkninger til Norges oppfyllelse av bestemmelsene i FNs barnekonvensjon, og avsluttes med å angi noen utfordringer det norske velferdssamfunnet står overfor for å sikre barn en god oppvekst.